Mateřská škola Tlumačov

Školní jídelna

Jídelníček 17.5. - 21.5. 2021


Kvalitní mateřská škola

Z fotogalerií

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY TLUMAČOV

18.03.2021   Hana Janoštíková    Přečíst celý článek »

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY TLUMAČOV

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY TLUMAČOV
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Místo a způsob pro přijímání žádosti:   
Mateřská škola Tlumačov, Masarykova 63
Zaslání poštou nebo osobně do schránky MŠ
Termín:          3.5.2021- 16.5.2021
Další podrobnosti k zápisu v článku...

Informace k otevření mateřské školy od 10.5.2021

07.05.2021   Hana Janoštíková

Vážení rodiče, milé děti,

tak konečně je to tady! V pondělí 10.5.2021 otvíráme naši mateřskou školu pro všechny děti bez vyjímky. Provoz bude probíhat v běžném režimu bez roušek a testování.

Vstup do prostor mateřské školy je povolen dítěti a jednomu z rodičů, aby nedocházelo ke zbytečnému shromažďování osob na chodbách či v šatně. Stále platí pro všechny (kromě dětí) povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorách mateřské školy a dezinfikovat si ruce před vstupem do MŠ. Děti si ráno za dohledu rodičů budou v umývárně mýt ruce, tak jak jsme byli dřív zvyklí (ve třídě Berušek zajistí paní učitelka). Vstup rodičů do třídy není povolen, dětem budou ráno preventivně měřeny teploty, potom si je převezme třídní učitelka. Nadále je zakázáno nosit do MŠ hračky a plyšáky z domova.

Stále platí, že do mateřské školy mohou chodit pouze děti zdravé, bez příznaků respiračních onemocnění.

Všechny děti budou automaticky přihlášeny ve školní jídelně. Pokud rodiče ví, že některé z dětí ještě od pondělí do MŠ nenastoupí, prosím, odhlaste ho včas, nejlépe hned nebo nejpozději do 7.30 hod. v pondělí z odběru stravy. Na pozdější odhlašování nebude brán zřetel.

Prosíme, sledujte hlavně aktuální články na webu, který zůstává nadále hlavním informačním zdrojem, kdyby se situace změnila, budeme Vás obratem informovat!

(e-mail je používán vždy případě , kdy je potřeba, abyste si určitou informaci přečetli co nejdříve nebo v případě zasílání distanční výuky)

                                                                       Těšíme se na Vás😊!!

 

Sběr papíru

04.05.2021   Hana Janoštíková

       Mateřská škola v Tlumačově pořádá ve spolupráci se ZŠ Tlumačov sběr papíru

                                                         od 10. – 14.5.2021

                           Místo konání : hlavní vchod do budovy školy ( od fary) :

Sběr můžete přivážet do kontejnerů denně od 6.00 hod. nejpozději do 18.00 hod., kdy se budou kontejnery zamykat nebude zajištěna služba žáků a pracovníků základní školy, proto budeme rádi, když budete dbát o pořádek.

Sbíráme : veškery papírový odpad, který tentokrát bude vážit až odběratel.

Finanční výtěžek za sběr bude rozdělený poměrnou částkou mezi základní a mateřskou školu.

                                                                                                  

Informace o testování v MŠ

04.05.2021   Hana Janoštíková

Dle novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí ve školách a školských zařízení, s účinností od 3.5.2021 se preventivní antigenní test, který doposud probíhal pravidelně 2x týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně.  Test bude proveden první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v daném týdnu, bezprostředně po příchodu do školky. Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

                                                                                                                                                  

Testování dětí v MŠ

08.04.2021   Hana Janoštíková

Mateřská škola obdržela od MŠMT testy Singclean, určené pro testování dětí formou výtěru z nosu. Vzhledem ke způsobu provedení, bychom doporučovali, aby tento úkon provedli dětem rodiče samotní za přítomnosti pedagogů z MŠ. V tomto případě, prosím, počítejte s tím, že Vám testování zabere nějaký čas. Pokud budete chtít vyčkat na výsledek testu, který trvá 15 min., vyhraďte si odpovídající dobu na jeho provedení a vyčkání na výsledek. Pokud se rozhodnete, že na vyhodnocení testu čekat nebudete, můžete opustit testovací prostor. V případě pozitivního zjištění nákazy, budete okamžitě informování personálem MŠ. Zákonný zástupce bude v tomto případě povinen si dítě z MŠ v co nejkratším čase vyzvednout a po konzultaci s pediatrem absolvovat PCR test. V případě, že vaše dítě prodělalo COVID-19 a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dnů, doloží rodiče tuto skutečnost potvrzením od lékaře a nemusí být v MŠ testováno. Připomínáme, že vstup do vnitřních prostor MŠ je povolen u dospělých osob pouze s respirátorem, děti roušky mít nemusí. Testování bude probíhat ve vestibulu před vstupem do MŠ (pravidelně každý týden v pondělí a ve čtvrtek), kde může být přítomno maximálně 10 osob ( 4 dospělí + 4 děti + 2 pracovníci MŠ). Pokud děti přijdou do školy mimo tyto dny, bude jim test proveden dodatečně. Bez provedení antigenního testu dle pokynů Ministerstva zdravotnictví ČR se děti nesmí prezenční výuky v MŠ účastnit. V testovací dny se, prosím, dostavte s dětmi do MŠ nejlépe do 7.30 hod.,

Pro Vaši informaci posílám odkaz na stránky, kde můžete shlédnout instruktážní video k průběhu testování ve škole:

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

                                                                                         Hana Janoštíková

Informace k otevření mateřské školy od 12.4.2021

08.04.2021   Hana Janoštíková

Vážení rodiče,

na základě sdělení hejtmana zlínského kraje Ing. Radima Holiše Vám sděluji, že v součinnosti s Hygienickou stanicí Zlínského kraje a Ministerstvem zdravotnictví bylo rozhodnuto, že se s účinností od pondělí 12.4.2021 na území Zlínského kraje otvírají školská zařízení.

Děti, které se budou účastnit vzdělávání v mateřské škole, budou rozděleny ve třídách maximálně po 15ti dětech.

Provoz mateřské školy od 12.4.2021 je určen :

-          Pro děti, které mají povinné předškolní vzdělávání 

-          Pro děti jejichž zákonní zástupci jsou:

a)       Zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

b)       Pedagogičtí pracovníci zajišťující prezenční vzdělávání

c)       Pedagogičtí zaměstnanci pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

d)       Zaměstnanci bezpečnostních sborů - policie

e)       Příslušníci ozbrojených sil -  vojsko

f)        Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví

g)       Zaměstnanci hygienických stanic

h)       Zaměstnanci sociálních služeb

i)        Zaměstnanci Úřadů práce ČR

j)        Zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního   

          zabezpečení

k)       Zaměstnanci Finanční správy ČR

Od rodičů pracujících ve výše uvedených oblastech bude vyžadováno doložení potvrzení zaměstnavatele.

Pokud se rozhodnete, že děti za těchto podmínek do mateřské školy nedáte, je třeba je řádně omluvit. Na vyžádání můžeme těmto dětem zajistit náměty k distančnímu vzdělávání.

Prosím rodiče dětí, kterých se docházka do MŠ týká o zpětnou vazbu a potvrzení docházky jejich dítěte do školky ( využijeme při přihlášení dětí k odběru stravy, při organizaci testování a přebírání dětí od rodičů vzhledem k tomu, že vstup třetích osob do prostorů mateřské školy je doporučován pouze v důvodných případech).

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Tlumačov platná pro školní rok 2021-22

18.03.2021   Hana Janoštíková    Přečíst celý článek »

Ředitelka mateřské školy v Tlumačově stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst. 2 písm.b) a §34 zákona
č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Tlumačov v případě, že počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/22 překročí počet volných míst a stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí, které lze do MŠ přijmout.

Ošetřovné na dítě v době uzavření MŠ

03.03.2021   Hana Janoštíková

Vážení rodiče,

sděluji Vám, že pokud si budete vykazovat ošetřovné na dítě v době uzavření mateřské školy, přečtěte si informace na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – odkaz : 

https://www.mpsv.cz/osetrovne

Obědy pro děti s distanční výukou

03.03.2021   Hana Janoštíková

Vážení rodiče,

Mateřská škola Tlumačov obdržela od Ministerstva školství dokument „Doporučení pro vzdělávání předškolních dětí distančním způsobem“. Mimo jiné, je zde uvedeno, že takto vzdělávané děti mají možnost v době uzavření mateřské školy, odebírat dotované obědy ze školní jídelny jako jídlo s sebou.

Tato možnost se týká pouze předškoláků, tedy všech dětí ze třídy Sluníček.

Pokud budete mít zájem o tuto službu, přihlaste se do školní jídelny paní Mileně Huráňové na telefonní číslo 577 929 066 a to nejpozději do zítřka, tj. do čtvrtka 4.3.2021 do 14.00 hod.!!!!! Pozdější přihlášky nebudou přijímány.

 Obědy se budou vydávat v důchodcovské jídelně (vchod od hlavní cesty) v době

 od 11.30 – 13.00 hod.do Vašich jídlonosičů od pondělí 8.2.2021.

Inspirace pro činnosti s dětmi

03.03.2021   Hana Janoštíková

Vážení rodiče,

v souvislosti s uzavřením mateřských škol a povinnou distanční výukou předškoláků, která probíhá v naší MŠ off-line nebo-li formou zasílání pracovních listů pro výuku dětem přes email rodičů , Vám předávám informace společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. Pokud byste hledali nové inspirace k činnosti s dětmi, máte možnost bezplatného přístupu k interaktivní pracovní učebnici Zápis je tu až do 30. 4. 2021 spustíte ji snadno zde. Publikace obsahuje základ, který by měl znát každý předškolák, a je pomocníkem v přípravě na blížící se zápis do 1. ročníku ZŠ. Vyzkoušet mohou i rodiče dětí mladších.
                   Velkou výhodou také je, že rodiče mohou tisknout pracovní listy z MIUč+ (multimediální interaktivní učebnice) až do 30. 4. 2021 zdarma (dvoustrany i jednotlivá cvičení) –
videonávod zde.
Tištěnou verzi Zápis je tu  - je skladem na
e-shopu NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
Pro plné využívání i dalších MIUč+, které lze spustit na tabletech a počítačích, je možné zaregistrovat se na
ucebnice.online.
Aktuální informace o řadě pracovních učebnic pro MŠ jsou k dispozici na webu
Předškolák
.

Uzavření provozu mateřské školy

27.02.2021   Hana Janoštíková

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že na základě rozhodnutí vlády České republiky budou vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci uzavřeny všechny školy včetně škol mateřských a to s účinností od pondělí 1.3.2021 po dobu tří týdnů.

                Rodičům dětí s povinnou předškolní docházkou budou emailem zasílány v průběhu jednotlivých týdnů učební materiály podle plánů třídního vzdělávacího programu. Pokud rodiče nemají možnost si tyto materiály doma vytisknout, pište na email: mstlumacov@tiscali.cz. V tomto případě Vám je připravíme v listinné podobě a dohodneme se na době a místě jejich předání.

                 Úplatu za předškolní vzdělávání posílejte na účet školy v maximální stanovené výši 550,-Kč, po otevření provozu Vám bude vrácen přeplatek. Protože škola bude uzavřena déle než 5 dnů ( dle Vyhlášky o předškolním vzdělávání č.14/2005 ve znění pozdějších předpisů, podle § 6, odst.5) stanoví ředitelka sníženou úplatu vzhledem k počtu dnů, kdy bude škola v provozu. Rodiče, kteří platí školné v hotovosti zaplatí už sníženou částku po znovuotevření provozu mateřské školy.

                  Přeji všem pevné zdraví, hodně trpělivosti a doufám, že až se znovu sejdeme, bude líp a snad už budeme moci zařadit do našeho denního programu i nějaké divadlo pro děti a několikrát odkládané mobilní planetárium, na které se všichni moc těšíme.

                  Pro aktuální informace sledujte, prosím, naše webové stránky.

                 

                 

© Mateřská škola Tlumačov, p.o. • Zřizovatel školky: Obec Tlumačov • www.tlumacov.cz
ŠkolaOnLine 2021
MŠ Tlumačov


Tisk ze stránek www.ms.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
16.05.2021 v 02:45:18,
© Mateřská škola Tlumačov 2021