Mateřská škola Tlumačov

Školní jídelna

Jídelníček 6.7. - 10.7.2020


Kvalitní mateřská škola

Z fotogalerií

Informace k úplatě za předškolní vzdělávání za měsíc květen a červen.

13.05.2020   Hana Janoštíková

Vážení rodiče,

obnovení provozu mateřské školy po dohodě se zřizovatelem je stanoveno na pondělí  25.5.2020. Po otevření školy jsou rodiče opět povinni platit úplatu za předškolní vzdělávání (dle Vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Děti, které z rozhodnutí zákonných zástupců nebudou mateřskou školu navštěvovat až do konce měsíce června, mohou požádat o snížení úplaty za předškolní vzdělávání prostřednictvím formuláře Žádost o snížení úplaty, který je dostupný na webu MŠ v sekci dokumenty. Pokud nemáte možnost si tento formulář vytisknout, je možné si ho vyzvednout v mateřské škole (vstupní chodba do MŠ – na okenním parapetu), vyplnit ho a předat do MŠ po obnovení provozu a současně provést platbu za jednotlivé měsíce, pokud platíte úhradu v hotovosti. Rodiče dětí, které nebudou navštěvovat školu v květnu ani v červnu a platí školné hotově, mohou provést po domluvě s učitelkou tuto platbu mimo prostory MŠ, ve vstupní chodbě.

 Stanovená úplata na měsíc květen ( 25.5.-29.5.2020):

-          Pro děti chodící do MŠ       =  130,- Kč

           Pro děti nechodící do MŠ   =   65,- Kč

Stanovená úplata na měsíc červen:

-          Pro děti chodící do MŠ       =  500,- Kč

-          Pro děti nechodící do MŠ  =   250,- Kč

Přeplatky za úplatu za měsíc březen ( placené v hotovostně), kdy byla MŠ od 18.3. uzavřena, budou vráceny rodičům po otevření mateřské školy, přeplatky za školné za měsíc březen i duben (placené bankovním převodem), byly už zákonným zástupcům vráceny zpět na účet.

                                                                        Děkujeme, Hana Janoštíková

Zápis dětí do mateřské školy na šk.rok 2020/21 - POZOR ZMĚNA!

07.04.2020   Hana Janoštíková

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ :

Místo pro přijímání žádosti  :

Mateřská škola Tlumačov, Masarykova 63

Zaslání poštou nebo osobně do schránky MŠ

Termín :

        4.5.2020- 15.5.2020

Na základě pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády způsobené výskytem onemocnění COVID-19, dochází ke změně v organizaci zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021:

Ø  Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Ø  Podání žádostí o přijetí dítěte je možné pouze poštou nebo vložením žádosti do poštovní schránky MŠ. (Žádost o přijetí dítěte si můžete vytisknout z webových stránek MŠ Tlumačov, z oddílu „Dokumenty“ nebo vyzvednout osobně v chodbě před vstupem do MŠ, kde jsou volně připraveny k odebrání každé pondělí a středu od 14.00 – 16.00 hod.

      Ředitelka MŠ Vám ihned po doručení žádosti pošle informační email, kterým potvrdí přijetí Vaší žádosti, přidělí Vašemu dítěti registrační číslo a bude Vás informovat o dalším průběhu přijímacího řízení.

Ø  Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pošle zákonný zástupce současně ke kontrole údajů kopii rodného listu dítěte a kopii očkovacího průkazu a dle skutečnosti vyplní  „Čestné prohlášení k očkování , které je součástí žádosti. Pro ověření informací ředitelka školy porovná očkovací průkaz s platným očkovacím kalendářem, který má k dispozici.

Potvrzení o očkování nemusí předkládat děti, na které se vztahuje povinná předškolní docházka.

 

                                                         Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov

 

Kritéria pro přijímání dětí - školní rok 2020/21

07.04.2020   Hana Janoštíková

Ředitelka mateřské školy v Tlumačově stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst. 2 písm.b) a §34 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Tlumačov v případě,  že počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/21 překročí počet volných míst a stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí, které lze do MŠ přijmout. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 letDo MŠ může být přijato i dítě mladší 3 let, nemá však na přijetí právní nárok. (Tyto děti je možné přijmout pouze v případě volné kapacity a za předpokladu zajištěných organizačních, provozních a bezpečnostních podmínek ).  .

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci – vzhledem k epidemiologické situaci v zemi stačí vyplnění Čestného prohlášení k očkování (součást Žádosti o přijetí dítěte do MŠ - rodiče dětí s povinnou předškolní docházkou vyplňovat nemusí.)

 Děti budou přijímány do MŠ podle kritérií v tomto pořadí :

1.    Děti, které k datu 31.08.2020 dovrší 5 let věku -  děti v posledním         roce před zahájením školní docházky s trvalým bydlištěm ve spádové   oblasti obce Tlumačov, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

2.    Děti , které k datu 31.8.2020 dovrší 4 roky věku

  (s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti obce Tlumačov)

  Děti budou přijímány od nejstarších po nejmladší

3.     Děti , které k datu 31.8.2020 dovrší 3 roky věku

  (s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti obce Tlumačov)

  Děti budou přijímány od nejstarších po nejmladší

4.    Děti v posledním roce před zahájením školní docházky z jiné         spádové oblasti

5.    Ostatní děti podle věku

(s přednostním přijetím dětí bydlících ve spádové oblasti obce Tlumačov do naplnění kapacity)

 

                                     Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov

Informace o úplatě za předškolní vzdělávání.

03.04.2020   Hana Janoštíková

Vzhledem k epidemiologické situaci výskytu koronavirové nákazy v zemi je zřejmé, že bude mateřská škola v Tlumačově zavřena i celý měsíc v dubnu.  Dle Vyhlášky o předškolním vzdělávání č.14/2005 Sb., se úplata za předškolní vzdělávání poměrně krátí, pokud je škola zavřená více než 5 dní v měsíci. Proto také bude rodičům, kteří platili plnou částku za školné v měsíci březnu vrácen přeplatek 225,- Kč buď převodem na účet nebo v hotovosti po otevření mateřské školy.

Není tedy nutné, abyste platili úplatu za měsíc duben ať už převodem přes účet nebo v hotovosti, protože MŠ nebude v provozu!

Pokud si přesto převodní příkaz nezrušíte a úplata bude poukázána na účet MŠ jako obvykle, bude Vám vrácena zpět.

 

                                               Přeji všem pevné nervy a hlavně zdraví 

                                                               Hana Janoštíková

                                            

 

UZAVŘENÍ MŠ TLUMAČOV

17.03.2020   Hana Janoštíková

Ředitelka MŠ Tlumačov, na základě  rozhodnutí zřizovatele Obce Tlumačov, přerušuje provoz MŠ s účinností od středy 18.3.2020 do odvolání.

Na základě informací MŠMT při uzavření předškolního zařízení bude postupováno stejným způsobem jako u ostatních škol. Ředitelka školy bude na vyžádání zákonných zástupců dětí potvrzovat ošetřovné.

 

Žádost Vám potvrdíme v ředitelně školy :

18.3.2020 – 20.3.2020 v době od 13.00 – 16.00 hod.

V dalších týdnech pondělí a středa od 14.00 – 16.00 hod.

 

Vzhledem k mimořádné situaci – rodiče, kteří platí školné v hotovosti, zaplatí až po otevření mateřské školy. Dle Vyhlášky o předškolním vzdělávání č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle paragrafu § 6, odst. 5, pokud bude provoz MŠ omezen nebo přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka výši úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Jelikož tato situace uzavřením MŠ nastala, přeplatky Vám budou vráceny po obnovení provozu mateřské školy.

 

Pro aktuální vývoj situace, sledujte webové stránky mateřské školy. Případné dotazy zasílejte na email mstlumacov@tiscali.cz .

 

Hana Janoštíková

ředitelka MŠ Tlumačov

Omezený provoz v mateřské škole!

13.03.2020   Hana Janoštíková

Oznamujeme rodičům, že na základě jednání se zřizovatelem Obcí Tlumačov bylo dohodnuto, že mateřská škola bude od pondělí 16.3.2020 až do odvolání, fungovat pouze v omezeném provozu. Vzhledem k závažné epidemiologické situaci v zemi proto zůstanou od tohoto data v domácí péči děti maminek na mateřské dovolené a škola bude zajišťovat provoz pouze pro děti pracujících rodičů! Tímto opatřením jim vycházíme vstříc, vzhledem k uzavření základních škol a jejich povinnosti zajistit hlídání starších dětí v rodinách.

Prosíme Vás v této situaci o maximální vstřícnost a spolupráci, abychom společně zamezili případnému šíření nákazy nebezpečným koronavirem.

Zároveň oznamujeme rodičům, že budeme průběžně kontrolovat zdravotní stav dětí, po příchodu do tříd preventivně měřit teplotu bezdotykovým teploměrem a při jakýchkoliv projevech nachlazení ( zvýšená teplota, kašel, rýma),  je budeme odesílat do domácího ošetření. V době omezeného provozu budou zrušeny veškeré kulturní akce v MŠ včetně plaveckého výcviku v Kroměříži.

O dalším vývoji situace Vás budeme informovat na webových stránkách mateřské školy, protože vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace v zemi není vyloučeno ani úplné uzavření provozu mateřské školy.

                                                                            Děkujeme za pochopení

 

                                                                                   Hana Janoštíková

                                                                               Ředitelka MŠ Tlumačov

Informace pro rodiče - koronavirus

08.03.2020   Hana Janoštíková

Na základě výzvy a rozhodnutí Krajské hygienické stanice ve Zlíne oznamuji rodičům, že děti, které se svými rodiči navštívily o jarních prázdninách Itálii a další země s výskytem koronaviru, zůstanou od pondělí 9.3.2020 po dobu 14 dnů v karanténě v domácím prostředí!

V tomto případě prosím rodiče, aby veškerá komunikace s mateřskou školou probíhala pouze telefonicky, nebo formou e-mailu. Prosím rodiče, aby po dobu karantény nevstupovaly do prostor mateřské školy!

 

                                                                 Ředitelka MŠ Tlumačov

                                                                      Hana Janoštíková

ZAHAJUJEME PLAVECKÝ KURZ

10.02.2020   Hana Janoštíková    Přečíst celý článek »

ZAHAJUJEME PLAVECKÝ KURZ Ve středu 12.2.2020 zahajujeme letošní plavecký kurz pro 25 nejstarších dětí z naší mateřské školy. Na plavání budeme jezdit každou středu až do 15.4.2020.
Výuka v kroměřížském plaveckém bazéně bude probíhat pravidelně od 10.15 – 11.00 hod.

INFORMACE PRO RODIČE

03.02.2020   Hana Janoštíková

Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že minulý týden byl v mateřské škole potvrzen případ černého kašle. I když jsou děti proti této nemoci očkovány a dle informace hygieny i dětské lékařky jsou proti nemoci chráněny, dbejte zvýšené opatrnosti při výskytu kašle.

Děkujeme!

INFORMACE PRO RODIČE - Potvrzení o zaplacení školného za rok 2019

13.01.2020   Hana Janoštíková    Přečíst celý článek »

Zákon č.586/1992 Sb. o dani z příjmu v platném znění, umožňuje rodičům uplatnit slevu na dani ve výši poplatků za školné dítěte v MŠ zaplacených v kalendářním roce 2019.
Zákonní zástupci dětí, kteří budou slevu uplatňovat, vyplní přiložený formulář (v šatnách MŠ, od 14.1.2020 taktéž k vytištění na webu MŠ v sekci Dokumenty), předají ho paní učitelce Janě Řezníčkové (třída Hvězdiček) k doplnění celkové částky.

Potvrzení se bude vydávat od středy 15. ledna 2020.

© Mateřská škola Tlumačov, p.o. • Zřizovatel školky: Obec Tlumačov • www.tlumacov.cz
ŠkolaOnLine 2020
MŠ Tlumačov


Tisk ze stránek www.ms.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
09.07.2020 v 09:21:12,
© Mateřská škola Tlumačov 2020