Mateřská škola Tlumačov

Školní jídelna

Jídelníček 30.11. - 4.12. 2020


Kvalitní mateřská škola

Z fotogalerií

SBĚR PAPÍRU

22.09.2020   Hana Janoštíková    Přečíst celý článek »

SBĚR PAPÍRU

Mateřská škola v Tlumačově pořádá ve Spolupráci se ZŠ Tlumačov 

sběr papíru

od 5. – 9.10.2020

KDYŽ VE ŠKOLCE SVÍTÍ "ZELENÁ"

28.08.2020   Hana Janoštíková

Vážení rodiče,

1.9.2020 zahájíme společně s Vašimi dětmi nový školní rok. Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci a rozdílné intenzitě výskytu onemocnění COVID-19 v České republice stanovuje ředitelka MŠ dle manuálu Ministerstva školství následující podmínky provozu se závaznými pravidly :

OBECNÉ INFORMACE  A PROVOZ ŠKOLY:

-      Od dětí se před prvním vstupem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

-      Rodiče před vstupem do MŠ použijí u vchodu dezinfekci na ruce a zajistí, aby si dítě před vstupem do třídy v umývárně MŠ řádně umylo ruce mýdlem a vodou a osušilo se do svého textilního ručníku, jehož používání je opět povoleno. Ve třídě Berušek mytí rukou dětí zajistí třídní učitelky.

-      Zákonní zástupci a ostatní osoby vstupující do vnitřních prostor MŠ používají roušku, děti ji mít nemusí.

-    V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, bude neprodleně telefonicky kontaktován jeden z rodičů, který je povinen si dítě co nejdříve z MŠ vyzvednout. Prosíme rodiče, aby každé dítě mělo pro tento případ ve skříňce dvě čisté roušky, které použijí, pokud by tato situace nastala, až do zjištění zdrav. stavu nemocného.

-     Do MŠ může být přijato dítě jen zcela zdravé, bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění – rýma, kašel, zvýšená teplota, horečka (dětem budou opět pravidelně ráno měřeny teploty bezkontaktním teploměrem). Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do mateřské školy vstoupit – ani dítě, ani osoba, která dítě přivádí a odvádí. Rodiče předají dítě učitelce u vstupu do třídy, nevcházejí do pobytových prostor MŠ.

-     U dětí, které trpí alergií, je nutné přinést potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu.

-      Po dobu výskytu onemocnění COVID-19 se zakazuje nošení vlastních hraček a hlavně plyšáků z domova, které mohou být původci přenesení virů do prostor MŠ.

Děkujeme, že budete respektovat tato pravidla a jejich dodržováním budete chránit nejen sebe, Vaše děti, ale také zaměstnance MŠ.                                     Hana Janoštíková

Informace pro rodiče

06.08.2020   Hana Janoštíková

Ředitelství MŠ Tlumačov oznamuje rodičům, že v okolí školy probíhá rekonstrukce cesty a chodníků, tudíž parkování vozidel v těchto místech není v současné době možné. Vjezd ke škole bude povolen pouze z hlavní cesty. Vzhledem k omezeným možnostem parkování, prosíme rodiče, aby zvážili možnost odstavení svých automobilů v nejbližším okolí školy nebo zvážili jinou dopravu dětí do mateřské školy.

                                                                                       Děkujeme, Hana Janoštíková

Výše úplaty pro školní rok 2020/21

03.07.2020   Hana Janoštíková

                            Stanovená úplata za předškolní vzdělávání

                                  pro školní rok 2020/21 činí : 550,- Kč

Zdůvodnění – Vyhláška MŠMT č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanoví výši základní částky úplaty za předškolní vzdělávání tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce. ( viz. „Rozhodnutí ředitelky MŠ o výši úplaty“ + výpočet úplaty na školní rok 2020/21 – umístěno v dokumentech na webu MŠ).

 Úplata je splatná do 15.dne stávajícího kalendářního měsíce  ( dle Vyhlášky o předškolním vzdělávání č.14/2005 Sb ve znění pozdějších předpisů, § 6, odst.(7) ), pokud ředitelka MŠ nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. ( úplata se dle rozhodnutí rodičů hradí v hotovosti nebo přes účet na základě přiděleného variabilního symbolu a čísla účtu MŠ.) Pokud platíte školné přes účet, nastavte si, prosím, platební příkaz tak, aby peníze přišly na účet ve stanoveném termínu, ne později!!!                                       

                                                                                                       Děkujeme

Netradiční rozloučení se školním rokem.

03.07.2020   Hana Janoštíková    Přečíst celý článek »

Netradiční rozloučení se školním rokem. Čas běží jako splašený a než jsme se nadáli, přišel konec června a s ním tradiční rozloučení s našimi předškoláky. Tentokrát bez doprovodného programu, hostů, rodičů, sourozenců, zástupců základní školy, pohoštění, her a tance. Pravidla nastavená pro fungování mateřské školy jsou bohužel dána a nesmí se porušovat. Proto jsme zvolili jednoduchou formu rozloučení se školkou.

Fotografie tříd jsou připraveny

11.06.2020   Hana Janoštíková

Vážení rodiče,

avizované fotografování v našem omezeném provozu a letos plně v naší režii, proběhlo bez problémů. Pokud budete mít zájem, můžete si společné foto třídy, do které dochází vaše dítě vytisknout z fotogalerie.  Věříme, že tyto fotografie budou sloužit jako vzpomínka na zvláštní školní rok 2020/21, který neblaze poznamenala koronavirová pandemie. Snad v září bude líp a uvidíme se zase všichni v plné síle, v zaplněných třídách a doženeme vše, co jsme nezvládli ve druhé polovině školního roku. Všem hodně zdraví a příjemné prožití prázdninových měsíců, které jsou už za dveřmi J.

                                                                                                                 Hana Janoštíková

Informace o výši úplaty přes prázdninové měsíce

10.06.2020   Hana Janoštíková


V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy, které je v kalendářním měsíci delší než 5 vyučovacích dnů, se úplata stanovená plátci za uvedený měsíc krátí v poměru odpovídajícími počtu vyučovacích dnů v příslušném kalendářním měsíci. ( Vyhláška o předškolním vzdělávání č.14/2005 S. ve znění platných předpisů ). Zákonným zástupcům dítěte, které nebude docházet v prázdninové měsíce do mateřské školy, bude na základě žádosti snížena částka úplaty stanovená na měsíc červenec a srpen o 50% . ( Směrnice o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání).

Ředitelka školy tak využívá  své možnosti dle § 123 odst. 4, školského zákona

 č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti zákonného zástupce dítěte snížit částku za úplatu pro děti, které nebudou chodit do MŠ ani jeden den v daném měsíci . Povinnost hradit úplatu má zákonný zástupce  v plně určené výši  i v případě, že dítě do MŠ nebude v tuto dobu docházet vůbec. Je to stejné jako kterýkoliv jiný měsíc ve školním roce.   

ŽÁDOSTI  VYPLŇUJTE  POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE DĚTI NEBUDOU CHODIT V ČERVENCI NEBO V SRPNU NEBO OBA DVA MĚSÍCE DO MŠ !!!

Žádosti o snížení úplaty na prázdninové měsíce najdete na webu MŠ v sekci „Dokumenty“ nebo v tištěné podobě na chodbě před vstupem do MŠ a na šatně Berušek.

Vyplněné žádosti odevzdejte, prosím, ve svých třídách do konce měsíce června 2020.

Výše úplaty stanovená na prázdninové měsíce :

Za měsíc červenec :    160,-  Kč  ( pro děti chodící do MŠ )

                                        80,- Kč  ( pro děti nechodící do MŠ )

Za měsíc srpen :         380,-  Kč  ( pro děti chodící do MŠ )

                                     190,-  Kč  ( pro děti nechodící do MŠ )

 Upozornění pro rodiče :

Nezapomeňte si, prosím, zrušit trvalý příkaz k úhradě úplaty na prázdninové měsíce!

Úplatu za měsíc červenec uhraďte, prosím, do 10.7.2020 v hotovosti v MŠ nebo jednorázovým příkazem v bance do 15.7 2020. Úhradu za měsíc srpen uhraďte, prosím, do 15.8.2020 v hotovosti v MŠ nebo jednorázovým příkazem v bance do stejného data.               Děkujeme

                                                                                  Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov

Fotografování dětí

04.06.2020   Hana Janoštíková

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že jsme povinni stále dodržovat přísná hygienická pravidla nastavená Ministerstvem MŠMT a Ministerstvem zdravotnictví, nemůže v mateřské škole proběhnout klasické pravidelné společné fotografování tříd, na jaké jsme byli zvyklí.Rozhodli jsme se, vzhledem k situaci, ve které se nyní nacházíme, že si sami pořídíme společnou fotku dětí ve třídách. Nejsme sice z jakýchkoliv důvodů v kompletní sestavě, ale nic nebrání tomu, abychom alespoň tímto způsobem vyfotili děti ve třídách, do kterých pravidelně dochází. Bude to památka na tento nestandardně probíhající školní rok, kdy nás zasáhla pandemie onemocnění COVID-19 a zhatila nám veškeré plány na další zajímavé prožitky, zážitky a akce v mateřské škole, které jsme plánovali ve 2.pololetí v MŠ uskutečnit. Společné fotky budou vyvěšeny na webových stránkách mateřské školy, vy si je můžete, pokud budete chtít, sami stáhnout, vytisknout a založit do fotodokumentace Vašich dětí.

      FOTOGRAFOVÁNÍ USKUTEČNÍME V MŠ VE STŘEDU 10.6.2020 V DOPOLEDNÍCH HOD.

                               ( dle uvážení a aktuálního počasí ve třídě nebo venku)

SBĚR PAPÍRU

03.06.2020   Hana Janoštíková

                Mateřská škola v  Tlumačově pořádá ve spolupráci spolupráci se ZŠ Tlumačov sběr papíru

                                                                        od 16. – 18.6.2020

                                              Místo konání : před hlavním vchodem do budovy ZŠ ( od fary) :

            Časový rozpis :        Pondělí       

                                               Úterý            15.00 – 17.00

                                               Středa          15.00 – 17.00

                                               Čtvrtek         15.00 – 17.00

                                               Pátek               

 Na základě hygienických opatření se nebude papír vážit. V průběhu dne je možné přivézt sběr kdykoliv a osobně uložit do kontejnéru. V čase uvedeném na plakátě budou k dispozici žáci ZŠ Tlumačov.  Finanční výtěžek za sběr bude rozdělený poměrnou částkou mezi základní a mateřskou školu.                                                                                                            Těšíme se, že se zapojíte i vy!

Uzavření mateřské školy v době prázdnin

27.05.2020   Hana Janoštíková

       
              Upozorňujeme rodiče,že Mateřská škola Tlumačov bude v době hlavních prázdnin 
                                            uzavřena po dobu jednoho měsíce a to od :

                                                   13.července – 7.srpna 2020
                                  Provoz bude opět zahájen v pondělí 10.srpna 2020.

            UPOZORŇUJEME RODIČE, ŽE MŠ FUNGUJE V DOBĚ PRÁZDNIN ZPRAVIDLA PRO
                         DĚTI ZAMĚSTNANÝCH RODIČŮ, provoz je v tomto období omezen!
                                                                                                                    
                                                                                                                                       Děkujeme
© Mateřská škola Tlumačov, p.o. • Zřizovatel školky: Obec Tlumačov • www.tlumacov.cz
ŠkolaOnLine 2020
MŠ Tlumačov


Tisk ze stránek www.ms.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
29.11.2020 v 20:06:18,
© Mateřská škola Tlumačov 2020