Mateřská škola Tlumačov

Informace školní jídelny - týdení jídelníček

  Jídelníček 19.8. - 23.8.2019

  Informace o platbě za stravné na měsíc červenec a srpen 2019


Informace o školním stravování

Školní stravování v Mateřské škole Tlumačov zabezpečuje školní jídelna při ZŠ Tlumačov. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č.107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Školní jídelna připravuje jídla, která jsou dovážena přes chodbu základní školy do výdejny MŠ , kde probíhá vlastní stravování. Děti ze třídy „Berušek“ přechází na oběd do školní jídelny základní školy, kde mají své vlastní stolové zařízení, odpovídající jejich věku. Dítě přihlášené k celodennímu pobytu do MŠ má právo denně odebírat ranní přesnídávku, ovocnou svačinku , oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti během svého pobytu konzumují v rámci „pitného režimu“. Děti používají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastní volby. Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem v době jeho pobytu v mateřské škole.

Jak již bylo výše uvedeno, rodiče omlouvají dítě na konkrétní den z MŠ i ze školní jídelny nejpozději do 7.15 hod. Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známá, mohou si zákonní zástupci za první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout oběd v MŠ do 12.00 hod. Ostatní jídla lze za tento den odebrat pouze tehdy, pokud to umožňují hygienické normy. I další dny nepřítomnosti dětí lze jídlo z MŠ odebírat, ale o částku zvýšenou o režijní poplatky.

Otázky týkající se stravování projednají rodiče s vedoucí školní jídelny při ZŠ Tlumačov paní Milenou Huráňovou nebo s ředitelkou školy. Stravné se platí v hotovosti na měsíc dopředu v kanceláři školní jídelny v budově ZŠ Tlumačov (obvykle dva předposlední dny v měsíci) nebo přes účet. Termíny platby jsou vyvěšeny na nástěnce v MŠ a na webu školy a jsou vyhlašovány také místním obecním rozhlasem. Je nutné stravu platit pouze v tyto vyhrazené dny a to i v případě momentální nepřítomnosti dítěte. Rodiče jsou povinni si včas zajistit termíny k úhradě a tyto bezpodmínečně dodržet (telefon do školní jídelny 577 929 066).

Ceny stravného:

3 – 6 let 7 – 10 let
přesnídávka 7,- Kč 7,- Kč
pitný režim 3,- Kč 3,- Kč
oběd 16,- Kč 21,- Kč
svačina 7,- Kč 7,- Kč
Celkem 33,- Kč 38,- Kč
 
© Mateřská škola Tlumačov, p.o. • Zřizovatel školky: Obec Tlumačov • www.tlumacov.cz
ŠkolaOnLine 2019
MŠ Tlumačov


Tisk ze stránek www.ms.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
19.08.2019 v 07:30:28,
© Mateřská škola Tlumačov 2019