Mateřská škola Tlumačov

Informace o naší školce

Kontaktní údaje

Adresa:

Mateřská škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace
Masarykova 63
763 62 Tlumačov

Zřizovatel:

Obec Tlumačov

Telefon:

577 929 041  - třída „Hvězdičky“, „Sluníčka“, ředitelna
571 891 207  - třída „Berušky“

Číslo účtu MŠ:

27 – 6262030207/0100

Číslo účtu šk. jídelny:

43 – 192690287/0100

E-mail:

mstlumacov@tiscali.cz

Ředitelka MŠ:

Hana Janoštíková

Učitelky:

Bc. Kateřina Králová
Jindra Zálešáková
Jana Řezníčková
Růžena Štulířová

Ostatní zaměstnanci:

Jarmila Ředinová - účetní
Jana Kouřilová - školnice
Jitka Bednaříková - uklizečka
Alena Matesková - dovoz a výdej stravy


Mateřská škola se nachází v centru městečka Tlumačova v prostorách budovy Základní školy Tlumačov. U mateřské školy se rozprostírá velká prostorná zahrada s dětským mobiliářem, která nabízí dětem široké možnosti pohybového vyžití.

Naše mateřská škola je od školního roku 2015/16 trojtřídní, kapacita školy byla navýšena z důvodu velkého počtu dětí, které se do MŠ hlásily. Dvě třídy se nachází v levém bočním křídle budovy ZŠ Tlumačov, děti mají k dispozici velké prostory plně vybavených tříd,  dětský nábytek je uspořádaný tak, aby vytvořil jednotlivá dětská centra, ve kterých si děti mohou hravou formou plně rozvíjet a zdokonalovat nové poznatky a dovednosti při plnění úkolů podle tematických plánů třídního vzdělávacího programu školy v souladu s myšlenkami školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Nová třída MŠ byla zřízena v prostorách bývalé družiny mládeže v Základní škole Tlumačov, je dobře přístupná ze stávající mateřské školy. Přístup je zajištěn přes spojovací dvéře mezi MŠ a ZŠ Tlumačov. Nová třída je vybavena esteticky laděným nábytkem a dostatečným množstvím hraček, přímo ze třídy je průchod na umývárnu a dětské WC a do třídy se vchází buď ze šatny dětí nebo z chodby ZŠ. Kapacita třídy je stanovena na 18 dětí. Vybavení hračkami a pomůckami k výchovně vzdělávací práci je také velmi dobré ve stávajících dvou třídách Hvězdiček a Sluníček, děti mají k dispozici dostatečné množství pomůcek sloužících k získávání nových znalostí a dovedností.

V mateřské škole Tlumačov jsou děti rozděleny do tříd podle věku :

1. Třída MŠ – „Berušky“        (děti 3 -4 leté) –  18 dětí     /plný stav na třídu/
2. Třída MŠ – „Hvězdičky“    (děti 4  - 6 leté) –  28 dětí     /plný stav na třídu/
3. Třída MŠ – „Sluníčka“         (děti  6 -  7 leté) – 28 dětí     /plný stav na třídu/

Mateřská škola v Tlumačově má zpracovaný svůj vlastní školní vzdělávací program s názvem „Je nám dobře na světě, na té naší planetě“, ve kterém jsme si vytýčili tři dlouhodobé cíle::

 1. Učit děti vnímat svět kolem sebe a vytvořit základy pro odpovědný postoj dítěte ke zdravému životnímu stylu
 2. Podporovat u dítěte povědomí o okolním světě a vlivu člověka na životní prostředí v návaznosti na environmentální výchovu
 3. Rozvíjet intelekt, řeč (správnou výslovnost) a poznávací procesy na základě interakce s okolím a svou vlastní prožitou zkušeností

Tyto cíle jsou rozpracovány do krátkodobých ročních úseků tak, aby vedly v konečné fázi k naplňování záměrů naší koncepční práce a osvojení očekávaných kompetencí.

Denní řád je v mateřské škole dostatečně pružný a umožňuje reagovat na aktuální potřeby dětí a individuálně se upravuje pro děti v adaptační fázi. Při veškerých aktivitách je kladen důraz na aktivní přístup dětí, tvořivost, možnost experimentování a střídání činností řízených a spontánních.

Organizace dne v MŠ Tlumačov:

6.00 – 8.00 hod.:
spontánní činnosti

8.00 – 8.15 hod.:

tělovýchovná chvilka

8.15 – 8.30 hod.:

hygiena, ranní svačina

8.30 – 9.30 hod.:

Komunitní kruh, didakticky zacílené činnosti dle volby dětí v jednotlivých hracích centrech s plněním úkolů podle týdenních témat z třídního vzdělávacího programu.
Nabídka dětských center:
ateliér – tiskací, modelovací a výtvarný koutek, počítačový koutek, knihy a písmena, koutek dopravní, konstruktivní hry, tělovýchovný, kuchyňský, kadeřnický, koutek pokusů a objevů, poštovní, obývací.

9.30 – 11.30 hod.:

ovocná svačina, pobyt venku

11.30 – 12.00 hod.:

hygiena, oběd
12.00 – 14.00 hod.:
odpočinek

14.00 – 14.30 hod.:

hygiena, svačina

14.30 – 16.00 hod.:

odpolední zájmové činnosti dětí (hry dle zájmu dětí, pokračování didakticky cílených činností)

Další informace o chodu MŠ Tlumačov si můžete přečíst ve školním řádu, který je umístěn v sekci „Dokumenty“.

S našim školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání se můžete seznámit v  MŠ, kde je veřejně přístupný, je umístěn ve vstupní chodbě mateřské školy a v šatně Berušek..

Pravidelné aktivity MŠ Tlumačov během roku:

 • nácvik a zajištění programů na akcích „Vítání občánků do života“ a svatebních obřadech
 • podzimní Drakiáda - společná akce s rodiči
 • maňásková, loutková, hraná divadla, kouzelnická a žonglérská představení,hudební produkce, karnevaly pro děti s doprovodným programem ( frekvence 1x – 14 dní , 1x za měsíc )
 • společné oslavy narozenin s narozeninovými křesílky Haloo Kitty a medvídkem Pú
 • akce s místními dobrovolnými spolky ( hasiči, zahrádkáři, chovatelka včel, myslivci…)
 • podzimní a jarní sběr papíru – z výtěžku financujeme autobusovou dopravu na školní výlety
 • společná fotografování dětí – 2x do roka
 • tvořivá odpoledne s rodiči – 2x do roka
 • Mikulášská besídka pro rodiče za účasti zástupců ZŠ, Obce Tlumačov, KIS Tlumačov
 • Společné posezení u stromečku s vánočním pohoštěním a rozdáváním dárečků všem dětem ( ve spolupráci s rodiči ), rozbalování překvapení z adventního stromu
 • Účast na rozsvěcení stromu u KIS – program
 • Projekt  „Staráme se o opuštěná zvířátka“
 • Městské divadlo Zlín – pohádka
 • Solná jeskyně Otrokovice – 3x výjezdy pro každé dítě
 • Plavecká výuka v krytém bazénu v Kroměříži– 10 lekcí ( 25 nejstarších dětí )
 • Pravidelná výzdoba školy -  dle ročních období, svátků
 • Psí spřežení – jízda na speciálních saních
 • Návštěva místního hřebčince – projížďka na koních, prohlídka stájí
 • Kroužek angličtiny v mateřské škole
 • Celoroční logopedická prevence vad výslovnosti (na škole pracuje logopedická asistentka) + logopedická depistáž prováděná na začátku školního roku odbornou logopedkou z SPC Zlín
 • Pravidelný screening očí u dětí – 1x ročně dle zájmu rodičů
 • Jarní dvorek – Havelkovi – chov domácích zvířat
 • Účast na Dni země – soutěže, hry, ekologické zaměření ( MŠ + pravidelná návštěva těchto aktivit ve Starém Městě v areálu KOVOSTEEL
 • Veřejné vystoupení ke Dni matek ( Sokolovna Tlumačov )
 • Týdenní oslavy dne dětí s doprovodným programem na každý den
 • Sportovní olympiáda na školní zahradě
 • Návštěva zahradnictví u Hotaříků – sázení květin pro maminku
 • Zahradní slavnost s karnevalem na školní zahradě – dvouhodinová zábava pro děti za účasti rodičů
 • Zajímavé exkurze – Obalovna Tlumačov, pan Hubík PSÍ Tlumačov
 • EKO aktivity v kurovském lomu
 • Celodenní výlet – každý rok poznáváme jiná místa
 • Polodenní výlet – (Lešná, Olomouc, Kroměříž …..)
 • Vycházky do přírody s MŠ a s rodiči společně
 • Návštěva 1.třídy ZŠ Tlumačov – ukázková hodina
 • Návštěva místní knihovny
 • Rozloučení s předškoláky za účasti rodičů, zástupců školy a obce
 • Spaní v mateřské škole s doprovodným programem ( v odpoledních hodinách návštěva multikina ve Zlíně ve Zlatém jablku, večer zábavné hry a soutěže pro děti nebo večerní hra s baterkami na školní zahradě

 
© Mateřská škola Tlumačov, p.o. • Zřizovatel školky: Obec Tlumačov • www.tlumacov.cz
ŠkolaOnLine 2021
MŠ Tlumačov


Tisk ze stránek www.ms.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
16.04.2021 v 11:01:19,
© Mateřská škola Tlumačov 2021